Co grozi za niespłacenie pożyczki?

Biznes Finanse

Klienci instytucji bankowych i pozabankowych, mający trudności z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań, obawiają się często groźby możliwej odpowiedzialności karnej. Obawy te wynikają głównie z praktyk instytucji windykacyjnych, które w celu szybszej egzekucji długu, nadzwyczaj chętnie posługują się argumentem wszczęcia procesu karnego.

Tymczasem, zgodnie z literą polskiego prawa, niewywiązywanie się ze zobowiązań względem instytucji finansowych nie jest kwalifikowane jako przestępstwo na mocy prawa karnego. Niespłacanie kredytów czy pożyczek rozpatruje się generalnie w oparciu o przepisy prawa cywilnego.

Sprawy karne wszczynane są tylko i wyłącznie w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z wyłudzeniem bądź oszustwem. Najprościej rzecz ujmując, dłużnicy odpowiadać mogą za przestępstwo tylko wówczas gdy już w momencie podpisywania umowy kredytowej lub pożyczkowej nie mieli zamiaru jej spłacać.

Przesłanki do wszczęcia postępowania karnego przeciwko dłużnikowi:

  • legitymowanie się fałszywymi dokumentami,
  • przedstawienie nieprawdziwych zaświadczeń o zarobkach,
  • zafałszowanie informacji, dotyczących zdolności kredytowej, sytuacji materialnej, etc.

Postępowanie cywilne w przypadku braku spłaty kredytu

Po pierwsze – działania polubowne

Bankowi nie zależy na natychmiastowym wszczynaniu długotrwałych i kosztownych działań windykacyjnych i egzekucyjnych. W przypadku wystąpienia trudności ze spłatą zaciągniętego zobowiązania, bank najczęściej dąży do wypracowania możliwie najkorzystniejszych dla obu stron rozwiązań, takich jak tymczasowe zawieszenie spłaty kredytu lub wydłużenie okresu kredytowania z jednoczesnym zmniejszeniem wysokości raty. Jednakże, aby skorzystać z polubownego rozwiązania sytuacji, należy jak najszybciej, nie czekając na upomnienia i ponaglenia, poinformować bank o swoich problemach.

Po drugie – upomnienia

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek opóźnień w spłacie rat kredytowych, bank kieruje do klienta (listownie bądź telefonicznie) upomnienia, monity, czy wreszcie – wezwania do zapłaty. Koszty tego rodzaju operacji leżą po stronie klienta (ich wysokość określona jest w tabelach opłat i prowizji danego banku).

Lepiej reagować zawczasu i nie dopuszczać do sytuacji, w której bank zaczyna się upominać o swojego pieniądze. Nawet najmniejsze opóźnienia i problemy ze spłatą mogą bowiem uniemożliwić lub utrudnić zaciągnięcie kredytu w przyszłości.

Po trzecie – windykacja

Proces windykacyjny rozpoczyna się z chwilą, gdy wierzyciel uznaje, że podejmowane przez niego środki polubowne są nieskuteczne. Wówczas bank może wypowiedzieć umowę kredytową. Okres wypowiedzenia trwa 30 dni (chyba że treść umowy świadczy inaczej). W tym czasie dłużnik ma obowiązek zwrócić bankowi całą kwotę kredytu wraz z odsetkami. Jeśli zobowiązanie nie zostanie uregulowane, wierzyciel wystawia i przekazuje sądowi bankowy tytuł egzekucyjny, który, po opatrzeniu klauzulą wykonalności, trafia do komornika, upoważniając go tym samym do zajęcia własności dłużnika. Warto tu zaznaczyć, że dłużnik dowiaduje się o postanowieniu sądu o nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, dopiero od komornika. Komornik ma prawo zająć połowę wynagrodzenia dłużnika (nie dotyczy to kwoty minimalnego wynagrodzenia) oraz cały jego majątek, nieruchomości, samochody, etc.

Jeśli sąd nie wystawi klauzuli wykonalności, bank wstąpić może na drogę postępowania nakazowego.

Po czwarte – poręczyciele

Jeśli egzekucja długu z własności dłużnika nie jest możliwa, bank zwrócić się może do poręczycieli. Jeśli poręczyciele nie uregulują zobowiązań zaciągniętych przez pożyczkobiorcę, przeciwko nim rozpocznie się postępowanie windykacyjne.

Umorzenie rat

Umorzenie rat, jak nietrudno się domyślić, nie należy do najczęstszych praktyk podejmowanych przez banki wobec ich dłużników. Jednakże niekiedy w szczególnie dramatycznych okolicznościach, bank może zgodzić się na anulowanie długu lub jego części.

W przypadku wielu instytucji pozabankowych, możliwe działania windykacyjne i egzekucyjne nie są odpowiednio doprecyzowane, przez co opłaty, jakie narastają w wyniku czynności podejmowanych przez firmy w celu odzyskania należności, mogą wielokrotnie przewyższyć kwotę pierwotnej pożyczki, wprowadzając tym samym klienta w spiralę długów.

Autor tesktu
Artykuł został przygotowany przez redakcję finansowaparabola.pl.
Written by Alicja