Podatki firmowe

Biznes Finanse

Podstawowym podatkiem z jakim mają do czynienia przedsiębiorcy jest podatek VAT. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie wydania towaru lub z chwilą wykonania danej usługi. Podstawą opodatkowania jest natomiast obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. W naszym kraju obowiązuje podstawowa stawka dla podatku VAT w wysokości 23%. Dla niektórych towarów i usług wprowadzono stawki obniżone: 8% oraz 5%.

Osoba prowadząca działalność w Polsce jest też zobowiązana do płacenia podatku dochodowego. Według definicji jest to obowiązkowe świadczenie pieniężne osoby fizycznej lub osoby prawnej na rzecz państwa, które zależy od dochodu i wykorzystanych odliczeń. W naszym kraju wyróżnia się podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych. Osobami prawnymi w polskim prawie są tylko te jednostki organizacyjne, którym prawo wprost nadaje ten status. Do najpowszechniejszych należą spółki kapitałowe, fundacje, instytuty badawcze czy partie polityczne.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera informacje odnośnie przedmiotu opodatkowania – jest nim dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Jako dochód ustawa definiuje natomiast nadwyżkę sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Stawka podatku od osób prawnych w naszym kraju wynosi obecnie 19%.

Warto wspomnieć, że pracodawcy mogą skorzystać z uproszczonych form opodatkowania działalności gospodarczej. Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w postaci karty podatkowej. Wysokość stawki  uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności i ewentualnie innych określonych kryteriów.

 

Źródło:

1. wikipedia.org

2. infor.pl – portal dla księgowych

3. taxparent.pl – biuro księgowe

Written by Alicja